Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RIVERSPOINT

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen RiversPoint en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

a.    Het opleidingsinstituut: RiversPoint te Dordrecht.

b.    De cursist: degene die zich (via elektronische weg) heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde cursus, workshop, masterclass of ander wijnevenement. De leeftijd van de cursist is minimaal 18 jaar.

c.    De website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende cursussen zijn vermeld.

d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

e.     Een cursus: iedere vorm van opleiding. Onder cursus wordt mede begrepen: een workshop, proeverij en elk ander door RiversPoint verzorgd wijnevenement.

2. DE OPLEIDING

a.    De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instantie. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.

b.    Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST

a.    De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt (elektronisch) schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut.

b.    De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

c. Het maximum aantal deelnemers voor een cursus die plaatsvindt in de cursusruimte van RiversPoint is 12. Toelating vindt plaats op volgorde van het ontvangen cursusgeld.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING EN OF CURSUS

Aan de cursus zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

a.    Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.

b.    Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

c. De cursussen worden uitsluiten aangeboden exclusief examens en examenkosten. Voor het behalen van de landelijke erkende diploma’s SDEN 1, SDEN 2 en SDEN 3 worden regelmatig examens afgenomen door de Wijnacademie. De cursist dient zich zelf voor deze examens bij de Wijnacademie in te schrijven.

5. BETALING VAN HET LESGELD

a.   Betaling van het lesgeld dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. 

b.    Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

c.    In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 7.e) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING EN OF CURSUS

1. Indien de cursus door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a.    Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.

b.    Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.

c.    Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.

d.    Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. 

e.   Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

2. Het opleidingsinstituut kan de cursus annuleren als het aantal inschrijvingen voor een cursus onvoldoende is om een cursus doorgang te laten vinden. Het minimale aantal inschrijvingen voor een cursus bedraagt 8. De cursisten ontvangen uiterlijk twee dagen voor aanvang van de cursus bericht dat het opleidingsinsituut de cursus annuleert wegens voormelde reden. De cursist ontvangt het volledig betaalde cursusgeld binnen 14 dagen na annulering retour.

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a.    De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld en het vervallen van de betaalplicht daarvan.

b.    Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

c.    De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid b recht op kosteloze terugbetaling van wat hij/zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

d.    Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als de cursus door het opleidingsinstituut met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

e.    Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betaling van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

8. INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a.    Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

d.    Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en (gecombineerd) medicijngebruik betreft.

e.    In geval van aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut zal de door het opleidingsinstituut te vergoeden schade worden gemaximeerd tot het bedrag dat door de cursist aan lesgeld is betaald.

10. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet aan derden worden doorgegeven, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

11. HUISREGELS

a.    Bij verzuim dient de cursist hiervan, voor aanvang van de les, schriftelijk kennis te geven aan het opleidingsinstituut.

b.    Het is de cursist niet toegestaan om zelf meegebrachte eetwaren en dranken in de ruimte te gebruiken.

c.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten (inclusief de buitenruimten).

d.    Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de cursus is niet toegestaan.

12. GESCHILLEN

a.   Geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage.

b.   De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

c.   Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de civiele rechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.

d.   In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage, maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet dit door de klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant die in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker.